Privacy Policy

 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft elke organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Behandelovereenkomst
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Osteopathie Vitalis, Ted van Rijn en Michiel Bornkamp als uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die hem als therapeut is opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo).
Uw dossier bevat persoonsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.
Uw therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:
 zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;
 ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden.
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend op uw verzoek en met uw expliciete toestemming;
Voor het gebruik voor waarneming door een collega osteopaat, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld;
Voor het mogen verstrekken van medische informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen.
Volgens de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) worden uw gegevens in het patiëntendossier 15 jaar bewaard.

PRIVACY in relatie tot uw ZORGNOTA
Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.
Deze gegevens omvatten uw:
 Naam, adres en woonplaats;
 Geboortedatum;
 Datum van de behandeling;
 Factuurnummer;
 Een korte omschrijving van de behandeling; ‘24603’ Behandeling osteopathie;
 De kosten van het consult.

Welke rechten heeft de patiënt?
U heeft het recht tot:
 Inzien welke persoonlijke gegevens er zijn opgeslagen;
 Het wijzigen van uw persoonlijke gegevens indien deze niet correct zijn;
 Het (laten) overdragen van uw gegevens die wij registreren naar een andere zorgverlener;
 Het verkrijgen van informatie over hoe wij u gegevens opslaan en waar deze voor worden gebruikt;
 Een klacht indienen bij de NOF wanneer u niet naar behoren bent behandeld;
 Het laten verwijderen van de gegevens die wij van u hebben geregistreerd.

Privacybeleid andere websites
Op www.osteopathievitalis.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacybeleid?
Stuur dan een mail naar info@bornkamposteopathie.nl of naar tedvanrijn@planet.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.
Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de
meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website
te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik
van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres
niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw
browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor
het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

– Om de website beter te laten functioneren.
– Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
– Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.